Sertifiseringsprogrammet

Utdanningen går over 4 semestre og har 8 samlinger à to dager, til sammen 128 timer undervisning og øvelser. I tillegg kommer enten 20 timer veiledning hos godkjent veileder for standard sertifisering (4 timer individualveiledning og resten i gruppe) eller 40 timer veiledning hos godkjent veileder for avansert sertifisering (4 timer individualveiledning og resten i gruppe). ISST har utviklet bestemte retningslinjer for hvordan antall timer gruppeveiledning konverteres til godkjent veiledning for den enkelte deltaker. Dette avhenger av gruppens størrelse. Mer informasjon finner du i beskrivelsen av sertifiseringsprogrammet som du kan laste ned her. Etter endt utdanning og bestått eksamen har kandidaten en internasjonal sertifisering i skjematerapi, enten på standardnivå eller avansert nivå. En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise og virke som sensor i skjematerapi.

Dersom man ikke ønsker å gå hele utdanningsprogrammet kan man melde seg på enkeltstående kursmoduler. For påmeldingsfrist til kursene se nedenfor.

Temaer i undervisning

Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:


Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige mestringsstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, validitetstesting og skjemadialog.

Følelsesfokuserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser ved hjelp av visualiseringsøvelser, dialog - teknikker, ventilering og ekspressiv skriving.

Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited reparenting), empatisk konfrontering, identifisere og utforske tildig, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivisert i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.

Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperimenter, overkomme unngåelse, valg av partner.

Modusarbeid: Rasjonale for bruk av modus i endringsarbeid, identifisering av modus, oversikt over vanlige modi ved ulike personlighetsforstyrrelser, gjennomgang av forskjellige intervensjoner og teknikker når man arbeider med modus, detaljert behandlingsmanual for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse


Oversikt over undervisningsmodulene

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Man kan enten velge å ta hele sertifiseringsprogrammet som i tillegg til undervisning inneholder veiledning, eller man kan melde seg på enkeltstående kursmoduler. I sertifiseringsprogrammet er det plass til maksimalt 20 deltagere, mens det på enkeltstående kurs vil være mulig for flere å melde seg på. Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 15. januar 2016. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for koordinering av programmet. 


8. modul: Transformational Chairwork.(20.08.15 - 21.08.15) Psykolog Scott Kellogg. Påmeldingsfrist: 15.08.15
9. modul: Group Schema Therapy for Challenging Populations. Dr. Joan Farrell & Ida Shaw, MA (15.10.15 - 17.10.15) Påmeldingsfrist: 16.09.15
10. modul: Schema Therapy for Cluster C. Marleen Rijkeboer & Hannie van Gendern. (02.03.16 - 03.03.16) Påmeldingsfrist: 01.02.16
1. modul: Innføring i skjematerapi. (18.02.16 - 19.02.16) Psykolog Erlend Aschehoug. Påmeldingsfrist: 15.01.16
2. modul: Kasusformulering i skjematerapi. (02.06.16 - 03.06.16) Psykolog Erlend Aschehoug Påmeldingsfrist: 02.05.16
3. modul: Modusarbeid. (15.09.16 - 16.09.15) Psykolog Marit Olsen. Påmeldingsfrist: 15.08.16
4. modul: Skjematerapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. (høst 2016) Dr. Poul Perris. Påmeldingsfrist: 01.09.16  
5. modul: Empatisk konfrontering og avgrenset nyomsorg. (vinter 2017) Psykolog Neele Reiss og Friederike Vogel. Påmeldingsfrist: 15.12.16
6. modul: Transformational Chairwork. (08.06.17 - 09.06.16) Psykolog Scott Kellogg. Påmeldingsfrist: 08.05.17
7. modul: How to strenghten the healthy adult by using Mindfulness and ACT (07.09.17 - 08.09.17) Psykolog Pierre Cousineau Påmeldingsfrist: 07.08.18
8. modul: Difficult Therapy Situations - The Concept of the "Sphere of Emotional Resonance" (09.11.17 - 10.11.17) Psykolog Lukas Nissen Påmeldingsfrist: 09.10.17


Krav til godkjent fullførelse av utdanningsprogrammet og sertifisering fra ISST

For å bli sertifisert som skjematerapeut fra ISST må deltagerne oppfylle følgende krav:


Opptakskriterier
3 - årig helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning eller embetseksamen som lege eller psykolog.
Søkere må minst ha tre års erfaring fra klinisk praksis.
Aktivt arbeid med samme pasienter over tid under utdanningen.

Godkjennelse av utdanningen
Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (gjennomført 7 samlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.


Godkjennelse av veiledningen
Standard sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning. I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav én med personlighetsforstyrrelse eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk. De øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor to ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning. I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav én med personlighetsforstyrrelse eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk. De øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for modusarbeid. Det forventes at kandidaten demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med overkompenserende modus og overgivelses - eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor fire ulike pasienter med tilsammen 160 terapitimer.

Eksamen         
Standard sertifisering: Til eksamen sendes en kasusformulering og ett videoopptak av en pasient inn til en uavhengig sensor. Dersom kandidaten skårer minst 4.0 (bemerk at leddene 6-9 må alle ha en minsteskåre på 4.0) på Schema Therapist Competency Rating Scale (STCRS) er eksamen bestått. Bestått eksamen er en forutsetning for at kandidaten blir sertifisert.

Avansert sertifisering: Til eksamen sendes to kasusformuleringer og to videoopptak av to ulike pasienter inn til en uavhengig sensor. Dersom kandidaten skårer minst 4.5 (bemerk at leddene 6-9 må alle ha en minsteskåre på 4.0) på Schema Therapist Competency Rating Scale (STCRS) er eksamen bestått. Bestått eksamen er en forutsetning for at kandidaten blir sertifisert på avansert nivå.


Praktisk informasjon

Kursavgift

For hele sertifiseringsprogrammet: Kursavgift: 7. 000 pr semester, totalt kr. 28. 000. Veiledningsutgifter og utgifter i forbindelse med eksamen kommer i tillegg.   

For standard sertifisering med 3 deltagere pr gruppe blir prisen for veiledning pr utdanningskandidat i størrelsesorden kr. 20. 000 - 25.000. I tillegg vil det være betaling for eventuell video -/audiogjennomgang på forhånd og eventuelle reiseutgifter.  

For avansert sertifisering med 3 deltagere pr gruppe blir prisen pr utdanningskandidat i størrelsesorden kr. 40. 000 - 50. 000. I tillegg vil det være betaling for eventuell video -/audiogjennomgang på forhånd og eventuelle reiseutgifter.

For hver enkelt kursmodul: Kursavgift: 4. 000 pr kurs.

Påmelding til sertifiseringsprogrammet (maks 20 deltakere) og enkeltstående kurs gjøres her.
Dersom du skal delta i sertifiseringsprogrammet må du skrive under en kontrakt som du kan laste ned her.                                              
Detaljert informasjon om sertifiseringsprogrammet finner du her. 

Påmeldingsfrist for deltagelse i sertifiseringsprogrammet 2016 - 2017 er 15. januar 2016 
Påmeldingsfrister for enkeltkurs finner du på denne siden.
Klinikk for psykologbehandling. Fjellgata 14, 2212 Kongsvinger. Telefon: 954 10 740   post@psykologbehandling.no
Design og fotografier: andre.clemetsen@gmail.com, Programmering og implementering: InfoTrust.no